Planet Beach- Houston, TX (The Core)
4665 Southwest Fwy
Houston, TX 77027